หากไม่พอใจในสินค้า ส่งเปลี่ยนแบบใหม่ได้ภายใน 3วัน นับรวมกับวันที่ได้รับสินค้านะคะ